Home Patakaran sa Pagkapribado

Patakaran sa Pagkapribado

About

Kami ay tapat sa pangako sa pribadong karapatan ng aming mga gumagamit. Nangako kaming ibabahagi na maliwanag sa lahat ng aspeto kung paano ang produkto at gumagana ang website ng RelihiyongIslam patungkol sa pribado, mga takda, at pansariling datos, at kami ay lubos ang pagsisikap na tumulong para matiyak ang inyong proteksyon sa online.

Ang mga sumusunod ay isang tinipon na impormasyon at mga pinagkukunan para makatulong sa pagsagot ng anumang mga katanungan ninyo tungkol sa inyong karanasan sa RelihiyongIslam. Kami ay nagpapasalamat sa inyong hangarin at ipinagmamalaki na kayo ay kabahagi ng aming komunidad.

GDPR Compliance

Ang EU’s General Data Protector Regulations (GDPR ay umiral noong Mayo 25, at kami ay lubos na nagtataguyod sa diwa ng mga patakarang ito para sa ligtas at walang panganib na internet. Naghahangad kami na yakapin ang pribado sa pamamagitan ng disenyo, at sa anumang paraan, na hindi tipunin at itago ang impormasyong ‘pansariling pagkakilalang’.

Ang aming Pribadong Polisiya ay naglalaman ng mga binabanggit na mga pagkakataon na ang ‘pansariling pagkakilanlan’ impormasyon ay kailangan. Pangkaraniwan, ito ay naglalaman ng email para makapag-log in sa ReliiyongIslam o isang sosyal network ‘username’ para mapamahalaan ang inyong ‘account’.

Sa pangkalahatan, ang layunin namin para pribado ay sa pamamagitan ng default: kung ang pagtitipon ng datos ay hind kailangan para ang aming produktto ay gumana, magkagayun hindi namin ito kukunin. Ang pamamaraan na ito ay mararamdamang nakasusog sa diwa ng GDPR, at kami ay mapalad na marami sa pagkuhang ito ng datos na ginagawa sa RelihiyongIslam sa ilang panahon. Kung sa palagay namin na hindi kinakailangang magkaloob ang RelihiyongIslam ang serbisyo sa iyo, kami ay nagsisikap na huwag kunin ito o gumamit ng mga gawain at pamamaraan na maaaring ang datos na ito ay may kaugnayan.

Anumang oras ay maaari mong hilingin na ang iyong impormasyon ay maipadala sa iyo para marebesa, at kaagad naming tutugunin ang anumang kahilingan mo na ang iyong impormasyon ay burahin at kalimutan.

Narito ang aming nagagawa sa kasalukuyan bilang pagtugon sa GDPR ng maaga pa sa hangganan na Mayo 25, 2018:

Data Mapping

Aming binibilang ang lahat ng mga lugar ng RelihiyongIslam para malaman kung anong pansariling datos ang naipon namin at kung para sa anong dahilan. Kung sakaling may nakuha kaming pansarili na hindi naman kailangan, ay kaagad naming tinatanggal ang ganung paraan ng pagkuha.

Privacy Policy

Nakikipagtulungan kami sa mga ekspertong ligal para matiyak na aming polisiya ay naglalaman ng akmang salita, na madaling maunawaan, at nakakapanayam ng malinaw sa anumang kalagayan ng pagkuha ng pansariling datos.

Cookies

Magdadagdag kami ng isang ‘cookie-notice’ sa aming website bilang tugon sa ‘E-privacy Directive’. Hindi kami kumukuha ng impormasyon ng pansariling-pagkakakilanlan sa aming ‘cookies’, ngunit nais naming kilalanin ang paggamit ng teknolohiyang cookie sa aming website.

Deletion

Ang gumagamit ay may karapatang humiling na burahin namin ang lahat ng kanilang pansariling datos. Ang mga gumagamit na naghahangad na burahin ang kanilang datos ay maaaring gawin sa pamamagitan ng ‘app’.

Access/Portability

Ang gumagamit ay makakahiling ng makita ang kopya ng pansariling datos na aming nakuha. Ang mga gumagamit na naghahangad na humiling ng madali paraan ay maaari kaming makausap anumang oras. Maaari kaming makontak sa [email protected]

Modification

Sa RelihiyongIslam kung ang isang gumagamit ay humiling para baguhin ang kanilang impormasyon, ay magagawa natin sa loob ng ‘admin portal’. Kung ang isang gumagamit ay may kailangan baguhin, maaari nila kaming kontakin sa [email protected]

Data Protection Agreement

Kami ay gumagawa ng kasunduang ligal na ang mga gumagamit at panlabas na partido ay maaaring makatanggap mula sa amin, ang pangakong pangangalaga sa lahat ng pansariling-pagkakilanlang impormasyon na aming nakuha at nasa pag-iingat.

Sub-processors

Nangangako kami na ihahayag ang talaan ng lahat ng kasalukuyang ‘sub-processors’ na ginagamit ng RelihiyongIslam. Ang ‘sub-processor’ ay nakapaloob ang pangatlong partido na aming ibinabahagi ang pansariling pagkakilanlang impormasyon.

Narito ang talaan:

  • WordPress
  • WooCommerce
  • Google Analytics
  • Live Chat Inc
  • Mailchimp
  • Zapier

Katulad ng maraming website, kami rin ay gumagamit ng teknolohiyang ‘cookie’ para ipunin ang karagdagang ginamit na datos ng website at para mapaunlad ang Site at aming Serbisyo. Ang cookie ay isang maliit na datos na ‘file’ na inililipat namin sa ‘hard disk’ ng iyong kompiyuter. Ang isang mapilit na cookie ay mananatili pagkatapos na isara mo ang iyong ‘browser’ at maaaring magamit ng iyong ‘browser’ sa susunod na pagbisita sa Site. Ang mapilit na cookies ay maaaring matanggal sa pamamagitan ng pagsunod sa pamamatnubay ‘web browser help file’. Ang karamihang internet browsers ay awtomatikong tumatanggap ng cookies. Ang RelihiyongIslam ay maaaring gumamit ng cookies para sa malinaw na pagkaunawa kung paano ka nakikipagtulungan sa Site at aming Serbisyo para mabantayan ang maramihang paggamit ng aming mga gumagamit at ‘web traffic’, pagdaloy sa Site, at para mapaunlad ang Site at aming Serbisyo.

Maaari mong bigyan ng instraksyon ang iyong browser, sa pamamagitan ng pamamatnugot ng mga pagpipilian nito, para matigil ang pagtanggap ng cookies o para ipaalam sayo bago tumanggap ng cookie mula sa website na binisita mo. Pakiusap tandaan na kung iyong binura, o pinili na huwag tumanggap ng mga cookie mula sa Serbisyo, ay maaaring hindi mo magamit ang mga tampok ng Serbisyo sa kanyang pinakarurok ng kakayahan.

Privacy Policy

Ang aming kasalukuyang Pribadong Polisiya ay matatagpuan ang link sa ibaba, bagama’t, katulad ng binanggit sa una pa, ang aming polisiya ay pinag-ibayo para matiyak ang nilalaman nito ay akmang salita, na madaling maintindihan, at nakakapanayam ng malinaw sa anumang kalagayan ng pagtitipon ng pansariling datos.

See the full Privacy Policy