Home Ugnayan

Ugnayan

Sulatan kami!

Ang Islam ay hindi lamang para sa mga taga-gitnang silangan, bagkus ito ay kompletong panuntunan ng buhay para sa bawat isa, kahit saan man sa mundo. Ang pagpasok sa Islam ay napakadali lamang. Mayroon lamang isang kailangan; ang maunawaan at maniwala sa anim na paniniwala ng pananampalataya sa Islam, na parang ikaw ay gumawa ng panghabang-buhay na pananagutan. Pagkatapos nito, ang kailangan mo lang upang maging Muslim ay magpahayag ng pananampalataya, na tinawatawag na Shahada.

Sa oras na ibinigay mo ang taus-pusong pagpapahayag ng pananampalataya, ikaw ngayun ay Muslim na. Ganun lang kadali! Bilang gantimpala sa iyong layunin ang pangako na sumuko at sumunod sa iyong Tagapaglikha, si Allah ay patatawarin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Na para bagang ikaw ay bagong silang lamang, at nagsisimula ng bagong buhay na may malinis na talaan.

Inaanyayahan ka namin na sumulat sa amin at ibahagi ang iyong damdamin o magtanong ng tungkol sa Islam. Ang aming pangkat ay nagagalak na tulungan ka na mahanap ang kasagutan sa iyong mga katanungan o tulungan kang yakapin ang Islam!

Sumulat sa amin!